O NAMA

UKRATKO O NAMA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitat consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

DJELATNOSTI I USLUGE KOJE PRUŽAMO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

- 01
VODOOPSKRBA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

- 02
IZVORIŠTA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

- 03
UPRAVLJANJE OTPADOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

- 04
KVALITETA VODE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

- 05
OČITANJE VODOMJERA I ISPOSTAVLJANJE RAČUNA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

- 06
ODLAGANJE KRUPNOG OTPADA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV GABELA-HUTOVO-NEUM

Općina Neum se pitkom vodom opskrbljuje putem regionalnog vodoopskrbnog sustava “Gabela –Hutovo- Neum”.

Prilikom koncipiranja i projektiranja sustava, sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, osnova za planiranje potrebnih količina i samo dimenzioniranje su bili planovi razvoja koji su predviđali snažnu ekspanziju tzv. “masovnog turizma” i gradnju velikih turističkih kompleksa na poluotoku Klek i na širem području Dubrovačkog zaleđa. Regionalni sustav „Gabela – Hutovo – Neum“ koncipiran je tako da opskrbljuje vodom dijelove općine Čapljina (naselja Dračevo, Gabela, Višići i drugi tzv vodovodni sustav „Dolina Neretve“), naselja u Popovom Polju, danas općina Ravno, dio naselja u zaleđu Dubrovačkog primorja R. Hrvatska – naselja Bistrina, Smokovljani, Visočani, Čepikuće i dr., te grad Neum i sva naselja općine Neum.

Sam sustav predstavlja jedan od najsloženijih sustava vodoopskrbe u BiH a i šire i planiran da može na kraju planskog perioda osigurati Q=238,0 l/s vode za sve navedene potrošače. 

Zbog brdovitog terena, velikog a rijetko naseljenog područja, projektiran je relativno složen i zahtijevan sustav vodoopskrbe sa preko 30 km transportnih cjevovoda u vrlo teškom terenu za izvođenje i održavanje, 3 pumpne stanice ukupne visine dizanja od 365 m i 5 sistemskih rezervoara ukupne zapremine od V=5.000 m3. Vrijednost sustava je procijenjena na 15.000.000 KM. Podsustavi koji se oslanjaju na glavni također su veoma složeni (dugački transportni vodovi, pumpne stanice i brojni manji rezervoari).

Gradnja ovog vodoopskrbnog  sustava  započela je 1982. godine i pušten je u rad mada nikada nije završeno sve što je planirano po projektu.

Ovaj sustav je omogućio vodoopskrbu grada Neuma i dijela općine Neum.

 

Podsustav”Dubrovačko primorje“

U periodu od 1989. godine do 1991. godine, izgrađen je magistralni vod PVC Ø 225 mm od rezervoara „Moševići” do rezervoara “Visočani” dužine oko L=15,0 km za podsustav Dubrovačko primorje (naselja Topolo, Štedrica, Stupa, Ošlje, Smokovljani i Visočani za ukupno 600 stanovnika). 2005. godine izgrađeni su rezervoari „Topolo“ i „Visočani“ i priključni cjevovodi do naselja

Podsustav „Ravno“

1995-1997. godine izgrađen je cjevovod  kojim se povezuje dio naselja općine Ravno i naselja Ravno na ovaj sustav. Iz rezervoara „Hutovo“ urađen je odvojak prema općini Ravno. Planiran je cjevovod  Ø 200 mm, dužine L=18.000,0 m koji  bi transportirao vodu do rezervoara i pumpne stanice „Trnčina“.

Podsustav “Dolina Neretve”

U periodu 1997-2007. godine izgrađen je i vodovodni sustav „Dolina Neretve“, za dio naselja općine Čapljina – Dračevo, Gabela, Svitava, ali je 2002. godine ovaj sustav priključen na vodovodni  sustav Čapljine i više nije dio Neumskog. 

Podsustav „Neum“

Zbog velikih problema regionalno vodovodnog sustava, za potrebe Neuma, aktivirano je izvorište Blace. Ovo izvorište je male izdašnosti sa Qmin=15-20 l/s. Problem vodoopskrbe Neuma nije riješeno, pa korištenje regionalnog vodovodnog sustava ostaje i dalje kao trajno rješenje vodoopskrbe kako grada Neuma tako i cijele općine Neum.

Regionalni vodovodni sustav Gabela-Hutovo-Neum je zbog neodržavanja uslijed nedostatka sredstava u dosta lošem stanju i potrebna su veća sredstva za sanaciju i dovođenje u ispravno stanje.

IZVORIŠTA

IZVORIŠTE GABELA

Izvorište je locirano u rejonu Gabele u aluviju rijeke Neretve. Izgrađena su 2 bušena bunara dubine oko 30 m. Kota terena je 4,50 m.n.m. a nivo podzemne vode je 5-10 m ispod terena. Ranijim istražnim radovima, što bi svakako trebalo ponovo potvrditi, moguće je zahvatiti i veću količinu vode od one koja se sada može pumpati.

PUMPNA STANICA GABELA

Bunari su opremljeni bunarskim pumpama sa nepotopljenim motorima. Pumpe su smještene u objekte izgrađene iznad bunara u kojima je smještena i ostala oprema – transformator i gasni hlorinator.  Ugrađene su slijedeće pumpe: Prvi bunar – kota 4,5 mnm, pumpa tipa 4,8 BO 23-20/7 kapaciteta Q=50 l/s, snage N=75 kW, Drugi bunar – kota 4,5 mnm, pumpa tipa 4,8 BO 28-25/4 kapaciteta Q=100 I/s, sanage N=132 Kw.  Kapacitet pumpi je izabran tako da zadovolje potrebe planiranog sustava vodoopskrbe kapacitetom od 50 % potreba. Nije predviđeno da obje pumpe rade istovremeno. U doba manje potrošnje, van sezone, predviđeno je da radi manja pumpa a u toku ljetne sezone, kada su potrebe za vodom veće, radi veća pumpa. Posljednjih godina, rezervoar „Dračevo“ je isključen iz sistema te se voda pumpa direktno iz bunara u rasteretnu komoru Svitava (PS „Svitava“). Ova promjena je potpuno promijenila režim rada pumpi. Pumpe koje se nalaze u ovim bunarima su izabrane za visinu pumpanja od 60-70 m. Isključenjem rezervoara pumpe sada pumpaju vodu u cjevovod koji je dugačak L=10.360,58 m a visina pumpanja je 15-20 m. Dakle sada pumpe rade u nepovoljnom režimu rada.

IZVORIŠTE BLACE

Pumpna stanica “Blace” predviđena je kao crpilište za sustav vodoopskrbe “Neum”.  Po konceptu Pumpna stanica “Blace” sastoji se od tri radna bunara iz kojih je predviđeno crpljenje vode za potrebu navedenog sustava.  Radne oznake bunara zdenca koji su predviđeni za vodovodni sistem “Neum” su Z-1 ; Z-2 i Z-3.  Bunari su garantirane izdašnosti Z-1, 15 l/s, Z-2, 11 l/s i Z-3, 60l/s u svim periodima godine. Prečnik cijevnih kolona bunara je Ø 200 mm, što je dovoljno za ugradnju potrebne opreme. Najniža kota vode u zdencu je dubine 25 m gdje treba postaviti pumpe.  Male udaljenosti zdenaca omogućavaju izvedbu tehničkih rješenja međusobno komunikativne povezanosti bunara. Time je u potpunosti riješen automatski i poluautomatski rad opreme u bunarima, kao i slanje upravljačkih-radnih i kontrolnih signala između opreme u bunarima i centralne opreme za automatiku (upravljačkih ormara) čiji je smještaj određen u prostoriji postojećeg objekta P.S.”Blace”.  Zbog mogućnosti potapanja cijelog terena gdje su smješteni bunari, objekti iznad bunara izdignuti su iznad dosad mogućih registriranih vodostaja.  Okno bunara (zdenac ZD1) gabaritnih dimenzija (svijetlih) dužina je 3,8 m, širina 2,0 m i visine 2,2 m. Okno bunara (zdenac ZD2) gabaritnih dimenzija je dužina 2,9 m, širina 1,8 m i visine 2,2 m.  Objekti oba bunara djelomično su ukopani u teren a jednim dijelom iznad prirodnog terena. Betonske konstrukcije bunarskih okana pored što se izvodi od vodonepropusnog betona, od prodora podzemnih voda zasićeni su hidroizolacijom.  Kompletna oprema koja se ugrađuje u objekt (šahtove) bunara je, zbog mogućeg katastratskog potapanja od poplave cijelog tog terena, propisana za mogućnost rada u potopljnom stanju. U skladu s tim uslovima treba biti i adekvatno antikorozivno zaštićena

Crpni agregati su u oba bunara instalirana, pomoću usponskog cjevovoda DN 80 mm, na dubini od 25 m mjereno od kote terena. Ova dubina omogućava sigurno crpljenje vode u najnižem režimu bunarskih voda, a sa druge strane onemogućava crpnim agregatima crpljenje mulja i pijeska iz bunarskih bušotina.  U objektu je smještena klorna stanica i elektroupravljački sistem vodocrpilišta.  Prizemni dio predviđen je za klornu stanicu i spremište klora, a sprat je određen za smještaj elektro opreme.

Zdenac Z-3 trenutno je u izgradnji i priključenje se očekuje u što skorijem roku.

UPRAVLJANJE OTPADOM

Statutom i  aktom registracije J.P.“Komunalno Neum“ d.o.o. upravlja otpadom na području općine Neum. Upravljanje otpadom  uključuje prikupljanje komunalnog i krupnog otpada te njegov prijevoz i zbrinjavanje na deponiju Klepovica.

Odlagalište Klepovica se nalazi oko 5 km sjeveroistočno od grada Neuma. Smješteno je u udolini u podnožju istoimenog brda. Koordinate odlagališta su:  42°55’44.57″N   17°40’44.10″E  ukupne površine 21.836 m2. Registrirano je kao privremeno odlagalište i u vlasništvu je općine Neum, a u upotrebi je od 1978. godine, kada je osnovana i općina Neum.

Na odlagalište se uglavnom odlaže komunalni otpad, bez prethodnog razvrstavanja i reciklaže.

KVALITETA VODE NA IZVORIŠTIMA I U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI

Kvaliteta vode na izvorištima Gabela i Blace kao i u distributivnoj mreži se redovno kontrolira.  Kontrolu kvalitete radi Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Služba za higijenu i zdravstvenu ekologiju iz Mostara prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Kakvoću vode određuju fizikalni, kemijski i mikrobiološki pokazatelji.

Ispitivanja pokazuju da je voda na izvorištu Blace odgovarajuće kvalitete za vodu za piće te je preventive radi potrebno kloriranje vode.

Nalazi kvalitete vode na izvorištu Gabela pokazuju da se javlja povišen sadržaj klorida i sulfata. Razlog ovome je činjenica da je nadmorska visina izvorišta Gabela tek nekih 5 m/nv te je zbog blizine mora osjetna intruzija slane vode u podzemno izvorište i njen utjecaj na kvalitetu  vode.

Nalazi o kvaliteti vode u samom distributivnom sustavu grada Neuma su dobri i kvaliteta vode zadovoljava propisane za vodu za piće.

OČITANJE VODOMJERA I ISPOSTAVLJANJE RAČUNA

Očitanje vodomjera vrši se mjesečno. Računi se ispostavljaju temeljem očitanja vodomjera tj. mjesečne potrošnje. Temeljem istoga se ispostavlja račun za tekući mjesec.

Uplate se vrše na blagajni poduzeća svakim radnim danom od 7:00 do 14:00, na pošti ili u banci.

Za plaćanja internetom posjetite http://www.neum.komunalno.com i koristite KORISNIČKO IME i LOZINKU koji se nalaze na ispostavljenom računu.

Napomena: Ukoliko vodomjeri nisu dostupni u tekućem mjesecu, (zatrpan, onečišćen šaht, parkirano vozilo ili nedostupan vodomjer iz nekog drugog razloga) šalje se paušalni iznos vodeći računa o prethodnoj potrošnji.

Očitanje vodomjera ili nejasnoće vezane uz gore navedeno mogu se dojaviti telefonom na brojeve  036/880-123 i 036/880-238.

ODLAGANJE KRUPNOG OTPADA

Prikupljanje krupnog otpada vrši se svakog dana u jutarnjim satima a po potrebi i više puta dnevno.

Korisnicima komunalnih usluga preporučuje se da isti odlažu u ranim jutarnjim satima kako ne bi došlo do neurednih gomilanja oko mjesta za odlaganje.