cjenik usluga

CJENIK USLUGA

naknada za priključak na vodovodnu mrežu

u cijene je uračunat PDV.

naknada za održavanje mjernog mjesta

u cijene je uračunat PDV.

naknada za isključenje i ponovno uključenje

u cijene je uračunat PDV.

NAPOMENA: Isključenje i ponovno uključenje vrši se na pismeni ili usmeni zahtjev korisnika, s tim da je prethodno izmirio postojeće obveze, odnosno potpisao Sporazum sa JP Komunalno Neum o obročnoj otplati istih.

naknada za isporuku pitke vode (cisterna)

naknada čišćenja septičkih jama

Obavještavaju se korisnici usluga da J.P.”Komunalno Neum” d.o.o. Neum trenutno ne pruža uslugu pražnjenja septičkih jama.